គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿន | Amazing road construction at work | Bomag Road Roller​ & Motor Grader

គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿន | Amazing road construction at work | Bomag Road Roller​ & Motor Grader

គ្រឿងចក្រធ្វើផ្លូវល្បឿនលឿន | Amazing road construction at work | Bomag Road Roller​ & Motor Grader

Copyright @2020 Construction Cambodia Designed by CC Development.